§ 1
INFORMACJE OGÓLNE

1. Regulamin świadczenia usługi adspy.pl przez ADSPY Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszyńskiej 133, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu, IX wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000590978 NIP 6222790508, REGON 362506271, określa warunki i zakres świadczenia usługi.
2. Faktury wystawiane są w pierwszym dniu danego okresu rozliczeniowego.
3. Faktury przesyłane są za pośrednictwem poczty E-MAIL na adres podany przez Usługobiorcę
bez jego podpisu.
4. Termin płatności faktury wynosi 14 dni od daty jej wystawienia.
5. W przypadku niedokonania płatności w terminie Usługodawca ma prawo po 30 dniach od terminu do którego miała być uiszczona płatność, zablokować lub ograniczyć funkcjonowanie systemu dla Usługobiorcy, wyznaczając przy tym Usługobiorcy dodatkowy termin na uregulowanie zaległej płatności.
6. W przypadku gdy okres zwłoki najstarszej nieuregulowanej płatności przekroczy 60 dni Usługodawca zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.


§ 2
ZAWARCIE UMOWY

1. W celu uzyskania pełnego dostępu do usługi adSpy.pl Klient wypełnia formularz rejestracyjny na stronie www.adspy.pl. Następnie pobiera umowę, wypełnia i wraz z wymaganymi podpisami (pieczątkami) i przesyła na adres korespondencyjny operatora: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Krotoszyńska 133.
2. Umowa zostaje zawarta z chwilą aktywacji konta Klienta. Informacja zostaje przekazana Klientowi poprzez wysłanie wiadomości na e-mail podany w umowie. W ciągu 14 dni operator zobowiązany jest dostarczyć listownie jeden egzemplarz podpisanej umowy na adres podany do korespondencji.

§ 3
OBOWIĄZKI OPERATORA

1. Usługodawca dołoży wszelkich starań aby Usługa dostępna była przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Usługodawca zapewnia dostępność usługi na poziomie 97% czasu w skali każdego okresu rozliczeniowego. W przypadku zmniejszenia dostępności usługi poniżej 97% Klientowi przysługuje prawo do zmniejszenia opłaty abonamentowej proporcjonalnie do czasu niedostępności usługi.
3. Wszelkie prace serwisowe, uaktualnienia systemu i jego zmiany będą przeprowadzane w godzinach najmniejszej aktywności Klienta. Na ten czas Operator może zawiesić działanie systemu. Informacje te będą zamieszczone na stronie www.adspy.pl.
4. Operator może zablokować lub ograniczyć funkcjonowanie systemu dla Klienta lub zmienić funkcjonalność systemu jeśli zajdą przesłanki uniemożliwiające ciągłość działania usługi takie jak: awaria systemu, awaria sieci GSM, klęska żywiołowa, siła wyższa.
5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przestoje wynikające z problemów infrastruktury operatorów sieci komórkowych i serwerów stron internetowych.
6. Operator może podczas realizacji umowy korzystać z usług podmiotów trzecich.


§ 4
OBOWIĄZKI I ZOBOWIĄZANIA KLIENTA

1. Klient zobowiązany jest wykorzystywać usługę w celach zgodnych z prawem oraz dołożyć wszelkich starań, aby treść przesyłanych wiadomości nie naruszała przepisów prawa.
2. AdSpy.pl nie ponosi odpowiedzialności względem osób, do których są kierowane połączenia telefoniczne.
3. Klient zobowiązany jest terminowo regulować należności wynikające z umowy na podstawie przedstawionego rachunku/faktury od Operatora. Klient upoważnia AdSpy Sp. z o. o do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.


§ 5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz częstotliwość połączeń kierowanych do Klienta
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności w związku z roszczeniami osób trzecich powstałymi ze względu na świadczenie Usługi przez Operatora.
3. Operator dołoży wszelkich starań aby czas dostarczenia wiadomości za pośrednictwem usługi był jak najkrótszy jednak ze względu na złożoność infrastruktury GSM nie gwarantuje czasu dostarczenia wiadomości wysłanej za pośrednictwem usługi i nie ponosi odpowiedzialności za skutki opóźnień wynikających z dostarczenia jak i niedostarczenia wiadomości.
4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść emitowanej reklamy.

§ 6
REKLAMACJE

1. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Operatora.
2. Reklamacje mogą być wniesione w terminie 14 dni od dnia w którym zaistniało zdarzenie. Po tym terminie reklamacja nie zostanie rozpatrzona.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej wniesienia.
4. Reklamacje dotyczące usługi można zgłaszać pisemnie na adres: AdSpy Sp. z o. o. 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Krotoszyńska 133.
5. W przypadku zgłoszenia reklamacji Klient zobowiązany jest podać dane: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, kontakt, przedmiot reklamacji, okres którego dotyczy reklamacja, okoliczności oraz uzasadnienie reklamacji.
6. W razie uwzględnienia reklamacji Operator dokona czynności zmierzających do naprawienia stanu będącego podstawą reklamacji lub pisemnie uzasadni odmowę dokonania czynności wskazanych w piśmie zawierającym reklamację.
7. Operator udzieli odpowiedzi na złożoną reklamację w formie pisemnej.
8. Dochodzenie roszczeń sądowych przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

§ 6
ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Każda ze stron może rozwiązać umowę:
– z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny, ze skutkiem na koniec miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wypowiedzenie.
– w każdym przypadku za obustronną pisemną zgodą również w przypadku rażącej podwyżki w cenniku usług oferowanym przez Operatora.
2. Rozwiązanie umowy może nastąpić w przypadku nie uregulowania rozwiązań wobec Operatora lub naruszenia postanowień umowy lub regulaminu.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Strony postanawiają, że warunki niniejszej umowy stanowią informacje poufną.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej potwierdzonej podpisami obu stron, pod rygorem nieważności.
3. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w szczególności Kodeksu Cywilnego.
5. Załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.
6. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy powinny być rozstrzygane na podstawie wzajemnego porozumienia.
7. W przypadku niemożności porozumienia spory dotyczące niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny.
8. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2017 r.

KONTAKT Z NAMI


INFOLINIA
(62) 720 00 00

Dni robocze w godz. 8-16
+48 500 000 000


office@adspy.pl

adSpy Sp. z o.o.
ul. Krotoszyńska 133
63-400 Ostrów Wielkopolski
NIP:
REGON
© 2016 adSpy, All Rights Reserved